Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in

enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de

vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 BeautyClick: De eenmanszaak BeautyClick gevestigd in IJmuiden onder KvK nr.

76446174

1.3 Opdrachtgever: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een

overeenkomst heeft afgesloten met BeautyClick.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen BeautyClick en Opdrachtgever.

1.5 Website: www.beautyclick.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder

BeautyClick en/of de websites aangevraagd via en gemaakt door BeautyClick.

1.6 Pakket of abbonement: Met een pakket of abbonement wordt bedoeld een pakket

of abbonement zoals beschreven op de website van BeautyClick.

1.7 Diensten: Alle diensten die BeautyClick levert aan zijn Opdrachtgevers

waaronder het ontwerpen van een bedrijfslogo, huisstijl en vormgeving, het

aanvragen van domeinnaam en hosting, bouwen van websites, service- en

onderhoud, blogging, social Media beheer en het geven van trainingen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen

en alle door BeautyClick gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle

overige door BeautyClick verrichtte handelingen.

2.2 Indien BeautyClick niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat

BeautyClick in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte

naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.3 Door akkoord te gaan (zowel schriftelijk als mondeling) met een overeenkomst

met BeautyClick verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze

algemene voorwaarden van BeautyClick en dat hij met deze voorwaarden akkoord

gaat.

2.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk

anders is aangegeven.

2.5 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd

wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

kracht blijven en zullen BeautyClick en opdrachtgever in overleg treden ten einde

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen

te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.

vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden,

welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en

tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer

gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt

geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte

uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever

verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan

opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze

via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer wordt voorzien

van faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk zijn om de

overeenkomst uit te voeren.

3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten

en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking

stellen van de verzochte gegevens, bescheiden en/of faciliteiten zijn voor rekening

van opdrachtgever.

3.6 Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in

rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever

hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

3.7 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig

en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

ARTIKEL 4 HOSTING, DOMEINNAAM & SERVICE CONTRACT

4.1 BeautyClick is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers,

alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit,

pogingen van derden en dergelijke.

4.2 Het is een Opdrachtgever niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken

voor:

1. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen

in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

2. het verzenden van ongewenste e-mail (spam);

3. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of

geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en

discriminerende uitingen;

4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;

5. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware;

6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het

internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken

en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van

valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse

hoedanigheid (Cracken/Hacken);

7. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede

hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

4.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te

verhuren of verkopen aan te derden.

4.4 BeautyClick is te allen tijden gerechtigd het hostingpakket van Opdrachtgever te

verhogen wanneer de website over het afgesproken limiet gaat. Er zal dan een

upgrade plaats vinden van 10GB naar 20GB, 60GB of 120GB. Deze wordt naar

verhouding direct gefactureerd.

4.5 BeautyClick is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de

Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen

met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te

verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen

gelden en met de gehoudenheid aan BeautyClick alle schade ten gevolge van de

overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet

verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel

verrekend:

1. indien de Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 3.2 overtreedt of indien er

een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

2. indien (een onderdeel) van de site van de Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak

dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server

van Hostnet;

3. indien blijkt dat de Opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of

bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

4. indien blijkt dat de Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels

is ingegaan;

5. indien de betalingsachterstand groter dan 3 maanden is.

4.6 De Opdrachtgever ontvangt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de

WordPress admin.

4.7 De opzegtermijn voor een service- en onderhoudscontract is 30 dagen voor het

einde van de contractdatum.

4.8 Wanneer er geen service contract is afgesloten is BeautyClick niet verplicht tot

hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na

oplevering van de website is BeautyClick Opdrachtgever niets meer verschuldigd.

4.9 Werkzaamheden door uzelf of derden aan de website, welke zorgen voor fouten

en problemen, en moeten worden opgelost, vallen niet onder de overeenkomst. Bij

dergelijke werkzaamheden zal het uurtarief gelden.

4.10 Onder hosting valt ook het aanmaken van een e-mailadres, het instellen van

een e-mailaders op een apparaat van de opdrachtgever is hier geen onderdeel van.

4.11 BeautyClick is niet aansprakelijk voor inkomende of uitgaande spamberichten of

de gevolgen daarvan.

ARTIKEL 5 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

5.1 BeautyClick zal standaard een link plaatsen in de subfooter op de gemaakte

website die naar de website van BeautyClick verwijst. Indien de Opdrachtgever deze

link liever niet heeft kan deze in overleg tegen een meerprijs van €50,- worden

verwijderd.

5.2 BeautyClick is tot aan de volledige betaling van de factuur van de website,

eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de

eigendomsrechten naar de Opdrachtgever gaan.

5.3 BeautyClick behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek.

Dit kan zijn een eigen gemaakte plugin of template. Mocht de Opdrachtgever dit

willen aanpassen dient de Opdrachtgever dit in overleg met BeautyClick te doen.

5.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten

en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is BeautyClick niet

aansprakelijk voor vertraging.

5.4 De Opdrachtgever is de houder en daarmee de eigenaar van de domeinnaam.

Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden

naar een andere provider.

5.5 Wanneer er geen service contract is afgesloten is BeautyClick niet verplicht tot

hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na

oplevering van de website is BeautyClick Opdrachtgever niets meer verschuldigd.

5.6 BeautyClick zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg

uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk

vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke

opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door BeautyClick

zullen worden nagestreefd.

5.7 BeautyClick ontwerpt WordPress websites op basis van een standaard thema.

Dit is geen eigen techniek. Veel is te customizen naar wensen van de opdrachtgever

maar opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat sommige dingen

gewoonweg niet mogelijk zijn.

5.8 BeautyClick heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de

vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5.9 Een correctieronde gaat in na oplevering van een website of webshop, de

correcties mogen door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra

correctieronde dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het

overeengekomen tarief in de offerte.

ARTIKEL 6 SEO EN BLOGGING

6.1 BeautyClick kan niet garanderen dat de website van de Opdrachtgever bovenaan

komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google ‘s zoekalgoritmes. Ook is

BeautyClick niet aansprakelijk wanneer de website niet gevonden wordt op

algemene veel gebruikte woorden.

6.2 De Opdrachtgever heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te

stellen. BeautyClick is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking

tot zoekmachine optimalisatie maar zal zijn best doen hier advies over te geven.

6.3 BeautyClick is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de

Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen

met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te

verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen

gelden en met de gehoudenheid aan BeautyClick alle schade ten gevolge van de

overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet

verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel

verrekend:

1. indien de Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er

een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

2. indien (een onderdeel) van de site van de Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak

dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server

van Hostnet;

3. indien blijkt dat de Opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of

bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

4. indien blijkt dat de Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels

is ingegaan;

5. indien de betalingsachterstand groter dan 2 maanden is.

6.4 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van

Google altijd blijven schommelen. BeautyClick is niet aansprakelijk voor de resultaten

die zoekmachines tonen.

6.5 Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 3.4 en 5.3 is

de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan

BeautyClick hier niet op aanspreken.

ARTIKEL 7 SOCIAL MEDIA

7.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van

de aan BeautyClick verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en

inconsistenties zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BeautyClick

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort

te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig

aan BeautyClick worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan BeautyClick zijn verstrekt, heeft BeautyClick het

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de

Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan

dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan BeautyClick ter beschikking heeft

gesteld. BeautyClick is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

BeautyClick is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens.

7.3 BeautyClick zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond

van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

BeautyClick het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.5 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Social

Media platformen altijd blijven schommelen. BeautyClick is niet aansprakelijk voor de

resultaten die platformen tonen.

7.6 Een Social Media account aangemaakt door BeautyClick of waar BeautyClick

toegang tot heeft, blijft eigendom van de Opdrachtgever.

7.7 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat BeautyClick geen garantie kan gegeven ten

aanzien van het aantal volgers (op Instagram), aantal fans (op Facebook) dan wel

het aantal gebruikers op andere Social Media accounts. BeautyClick zal zich

inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever

te beïnvloeden.

7.8 De overeenkomst voor Social Media beheer wordt aangegaan voor 3 maanden

en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn.

7.9 BeautyClick is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten uit Social Media

beheer of een Facebook campagne. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat

BeautyClick geen garantie kan gegeven op resultaten.

7.10 BeautyClick heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de

vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 8 BEDRIJFSLOGO, HUISSTIJL EN GRAFISCHE VORMGEVING

8.1 Opdrachtgever wordt eigenaar van een ontwerp wanneer opdrachtgever volledig

voldoet aan zijn verplichtingen ingevolgde de overeenkomst met BeautyClick.

8.2 Een afgekeurd ontwerp door opdrachtgever blijft eigendom van BeautyClick.

8.3 Indien BeautyClick door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,

deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste

opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten,

dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het

gebruikelijke door BeautyClick gehanteerde uurtarief à € 50,-.

8.4 Een correctieronde gaat in na oplevering van een ontwerp, de correcties mogen

door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra correctieronde

dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het overeengekomen tarief in de

offerte.

8.5 BeautyClick heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de

vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 PERSOONSGEGEVENS

9.1 De Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de

aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten

behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 BeautyClick zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de

Opdrachtgever aan derden verstrekken.

ARTIKEL 10 WIJZIGINGEN

10.1 BeautyClick behoudt zicht het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te

maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.

10.2 BeautyClick kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten

in teksten van BeautyClick zelf, de Opdrachtgever of andere bronnen.

ARTIKEL 11 PRIJZEN, OFFERTES, FACTURATIE EN BETALINGEN

11.1 Alle door BeautyClick genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders aangegeven.

11.2 Alle door BeautyClick genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders is aangegeven.

11.3 BeautyClick is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen.

11.4 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de

overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat

op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van BeautyClick.

11.5 De Opdrachtgever dient de facturen van BeautyClick te betalen binnen de op de

betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen

betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

11.6 Indien de Opdrachtgever enige factuur van BeautyClick niet binnen de

betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege verzuimd, zonder dat

enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

11.7 Wanneer een Opdrachtgever een dienst van BeautyClick wil beëindigen is dit

uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt. Tenzij anders is

aangegeven door BeautyClick. Het betaalde bedrag zal niet geretourneerd worden.

11.8 De door BeautyClick gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende

30 dagen, tenzij anders aangegeven.

11.9 BeautyClick is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan

door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan BeautyClick

wordt bevestigd, anders aangegeven.

11.10 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de

opdrachtgever en BeautyClick zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen

doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door

beide partijen.

11.11 Een samengestelde prijsopgave verplicht BeautyClick niet tot het verrichten

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs.

11.12 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige

opdrachten.

ARTIKEL 14 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

VAN DE OVEREENKOMST

14.1 Opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of

de overeenkomst te ontbinden, indien BeautyClick de verplichtingen uit de

overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de

overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

geven te vrezen dat BeautyClick de verplichtingen niet zal nakomen, indien

BeautyClick bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van BeautyClick

niet langer van Opdrachtgever kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen

de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

14.2 Voorts is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen

die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Opdrachtgever op BeautyClick onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en

overeenkomst.

Indien Opdrachtgever tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan BeautyClick toerekenbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd

tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en

indirect ontstaan.

14.4 Indien BeautyClick zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtgever

gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder

enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of

schadeloosstelling, terwijl BeautyClick, uit hoofde van wanprestatie, wél tot

schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

14.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal

Opdrachtgever in overleg met BeautyClick zorgdragen voor overdracht van nog te

verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan BeautyClick

toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever

extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan BeautyClick in rekening

gebracht. BeautyClick is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde

termijn te voldoen, tenzij Opdrachtgever anders aangeeft.

14.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of

faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie

maanden is opgeheven – ten laste van BeautyClick, van schuldsanering of een

andere omstandigheid waardoor BeautyClick niet langer vrijelijk over zijn vermogen

kan beschikken, staat het Opdrachtgever vrij om de overeenkomst terstond en met

directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder

enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of

schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtgever op BeautyClick zijn in dat

geval onmiddellijk opeisbaar.

14.7 Indien BeautyClick een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan

zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of

gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst

gereserveerde arbeidstijd, integraal aan BeautyClick in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

15.1 Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens

BeautyClick indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtgever geen

invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtgever niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtgever of van

derden daaronder begrepen. Opdrachtgever heeft ook het recht zich op overmacht te

beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst

verhindert, intreedt nadat Opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Opdrachtgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan

6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,

zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het intreden van overmacht zijn

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal

kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtgever gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. BeautyClick is

gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

ARTIKEL 16 BETALING EN INCASSOKOSTEN

16.1 Betaling dient steeds te geschieden volgens factuur, op een door BeautyClick

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door

BeautyClick aangegeven. BeautyClick is gerechtigd om periodiek te factureren.

16.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan

is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke

rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het

volledig verschuldigde bedrag.

16.3 BeautyClick heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van

de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende

rente. BeautyClick kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot

betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening

van de betaling aanwijst. BeautyClick kan volledige aflossing van de hoofdsom

weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en

incassokosten worden voldaan.

16.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan

BeautyClick verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de

betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling

6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de

betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

16.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten

worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk

gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien BeautyClick echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in

aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen

eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 17 EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1 Het door in het kader van de overeenkomst BeautyClick geleverde blijft

eigendom van BeautyClick totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met

BeautyClick gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

17.2 Het door BeautyClick geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het

eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

17.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem

verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BeautyClick veilig te stellen.

17.4 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde

dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever

verplicht om BeautyClick daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts

verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade

alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan

BeautyClick ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is

BeautyClick gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt

Opdrachtgever zich er jegens BeautyClick bij voorbaat toe om zijn medewerking te

verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

17.5 Voor het geval BeautyClick zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil

uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke

toestemming aan BeautyClick en door BeautyClick aan te wijzen derden om al die

plaatsen te betreden waar de eigendommen van BeautyClick zich bevinden en deze

terug te nemen.

ARTIKEL 18 ONDERZOEK EN RECLAMES EN VERJARINGSTERMIJN

18.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk

op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de

desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te

onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met

hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn

overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na levering

schriftelijk aan BeautyClick te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken

dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking

daarvan, schriftelijk aan BeautyClick te worden gemeld. De melding dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BeautyClick

in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient BeautyClick in de gelegenheid

te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

18.2 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet

op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de

overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij BeautyClick opdracht gegeven

heeft.

18.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever

geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

18.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is

gereclameerd, dan zal BeautyClick de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na

retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,

schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van

BeautyClick, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende

vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is

Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan BeautyClick te retourneren en

de eigendom daarover aan BeautyClick te verschaffen, tenzij BeautyClick anders

aangeeft.

18.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten

daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van

BeautyClick daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

18.6 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,

inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Opdrachtgever in rekening

gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van

alle vorderingen en verweren jegens BeautyClick en de door BeautyClick bij de

uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID

19.1 Indien BeautyClick aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

19.2 BeautyClick is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan

doordat BeautyClick is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte

onjuiste en/of onvolledige gegevens.

19.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een juiste AVG, privacy verklaring

en cookie beleid op haar website. BeautyClick is niet aansprakelijk wanneer niet

wordt voldaan aan de AVG op de website van Opdrachtgever.

19.4 Indien BeautyClick aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van BeautyClick beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde

van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid

betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van BeautyClick is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag

der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

19.5 BeautyClick is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe

schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak

en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade

in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van BeautyClick aan de overeenkomst te laten beantwoorden,

voor zoveel deze aan BeautyClick toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,

gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in deze algemene voorwaarden. BeautyClick is nimmer aansprakelijk voor

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BeautyClick of zijn

leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 20 VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart BeautyClick voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de

oorzaak aan andere dan aan BeautyClick toerekenbaar is. Indien BeautyClick uit

dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever

gehouden BeautyClick zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen

te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in

gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BeautyClick, zonder

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de

zijde van BeautyClick en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening

en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 21 INTELLECTUELE EIGENDOM

BeautyClick behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op

grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BeautyClick

heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde

toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij

geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt

gebracht.

ARTIKEL 22 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

22.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BeautyClick partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van

het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

22.2 De rechter in de vestigingsplaats van BeautyClick is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin

heeft BeautyClick het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet

bevoegde rechter.

22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Online training

23.1 Indien het aanbod wordt aanvaard en de training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.

23.2 Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de omgeving. Bij annulering van de training komt enkel dat deel voor restitutie in aanmerking dat nog niet is vrijgegeven. Indien de gehele content in een keer wordt vrijgegeven komt deelnemer bij annulering geen recht op restitutie toe, tenzij anders overeengekomen.

23.3 Deelnemer ontvangt pas toegang tot de omgeving na betaling van het overeengekomen bedrag.

23.4 Coach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.

23.5 Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.

23.6 Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan coach niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
23.7 Coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
23.8 Coach is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.
23.9 Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is deelnemer dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na het volgen van de training.
23.10 Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach.

23.11 De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

23.12 Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaar- den kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

23.13 Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
23.14 Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een trai- ning belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbe- treffende content onverlet. 

ARTIKEL 24 VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

24.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die

gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met BeautyClick.

24.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor

de uitleg daarvan.